MaasBandProject
2019 - 2025

Onderzoekslocatie 12, Perceelgrens tussen historisch akkerland en hooiland.


auteurs MaasBandProject team

De Maasbanderweg is een historische verbindingsweg tussen Maasband en Stein van vóór 1800. De weg kruist een aantal noord-zuid georiënteerde kronkelwaard(rest)geulen van de vroegere Oeverendijkmaas.

Afb.1. Onderzoekslocatie 12 in geel aangegeven ten noorden van de Maasbanderweg in het middelste deel van de te ontgraven nevengeul (contouren van de nevengeul in rood). De gestippelde lijnen geven de andere onderzoekslocaties weer.

Ten noorden van de Maasbanderweg ligt een historische zuid-noord georiënteerde perceelgrens. Deze
perceelgrens is aangeduid op de Tranchotkaart uit 1805 en sloot aan op de Middendijk ten zuiden van de Maasbanderweg. Mogelijk betreft het een historische scheidslijn tussen Maasbanderveld (akkerland) en de (rest)geul van de Oeverendijkmaas (hooiland). Hoewel niet meer morfologisch herkenbaar, kan de lijn de ligging van een historisch leidijklichaam (verlengde van de nog zichtbare Middendijk) markeren.

Afb.2. Tranchotkaart uitsnede Maasband, de perceelgrens is met pijlen aangegeven.

Het onderzoek bestaat uit een relatief korte proef- en profielsleuf dwars over de perceelgrens. Er dient zowel een vlak- als profieldocumentatie plaats te vinden.

Afb.3. Zicht vanaf de Leuterhoekweg richting het zuidoosten, de perceelgrens is met een rode stippellijn aangegeven.

Onderzoeksvragen:


•Is ter plaatse van de perceelgrens sprake van het restant van een voormalige aangelegde
waterkerende dijk?
•Kan de historische perceelgrens (diachroon) in het bodemprofiel worden herkend?
•Zijn er verschillen in bodemgebruik geweest tussen het gebied ten oosten en ten westen van de
perceelgrens?
•Zijn er verschillen in alluviale sedimentatie geweest tussen het gebied ten oosten en ten westen van
de perceelgrens?

 

 
 
 
E-mailen
Map
Info