MaasBandProject
2019 - 2025

Onderzoekslocatie 13, Restgeul kronkelwaard Maasbanderveld.


Auteurs MaasBandProject team

Ten westen van de Oeverendijkgeul zijn binnen het Maasbanderveld op basis van AHN-hoogtedata nog
enkele kleinere geulvormige laagtes aangetoond. Aangenomen wordt dat het de restanten zijn van
kronkelwaardgeulen, ontstaan bij de oostwaarts gerichte verplaatsing van de vroegere Maasloop.

Afb.1. Onderzoekslocatie 13 in geel aangegeven ten noorden van de Maasbanderweg in het middelste deel
van de te ontgraven nevengeul (contouren van de nevengeul in rood).
De gestippelde lijnen geven de andere onderzoekslocaties weer.

Een relatief grote restgeul ligt tussen de nederzetting Maasband en het Maasbanderveld.
Locatie 13 heeft als doel het onderzoek van deze relatief oude kronkelwaardgeul.

Afb.2. AHN hoogtekaart, de rode pijlen wijzen de restgeul aan welke ligt tussen de nederzetting Maasband en het Maasbanderveld. Onderzoekslocatie 13 is in geel aangegeven.

Het onderzoek bestaat uit een korte oost-west profielsleuf dwars over de restgeul. Er dient zowel een vlak als profieldocumentatie plaats te vinden. De vlakdocumentatie is gericht op het opsporen van antropogene resten (van menselijke oorsprong, door de mens teweeg gebracht).


Onderzoeksvragen:


•Betreft het een oude stroomgeul van de Maas?
•Betreft het een kronkelwaardgeul van een oostwaarts gemigreerde meanderbocht?
•Wanneer was de geul actief als stroomgeul?
•Vanaf wanneer is de geul gaan verlanden en hoe is deze verlanding diachroon verlopen?
•Welke paleohydrologische informatie kan uit de analyse en datering van de restgeulsedimenten
worden herleid?
•Komen in de geul sedimenten voor die behoudenswaardige paleoecologische resten kunnen
bevatten?
•Komen in de geul antropogene resten voor? 
 
 
E-mailen
Map
Info