MaasBandProject
2019 - 2025

Onderzoekslocatie 16, Hemelrijk en Aan de Bel


auteurs MaasBandProject team

Het onderzoek bestaat uit een intensieve archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden ten behoeve van de hoogwatergeul.
Het toponiem Hemelrijk kan duiden op een voormalig grafveld. Een andere verklaring kan komen uit de samenvoeging van de Germaanse woorden heem (grens) en rike (gebied).

Afb.1. Onderzoekslocatie 16 in geel aangegeven ten noorden van de Maasbanderweg in het noordelijk deel
van de te ontgraven nevengeul (contouren van de nevengeul in rood).
De gestippelde lijnen geven de andere onderzoekslocaties weer.

Aan de Bel betreft het gebied waar de voormalige veerpont over de huidige Maas aanlegde. Het veer vormde een belangrijke verbindingsschakel tussen Stein en Mazenhoven. De ouderdom van de veerverbinding is onbekend. Ter plaatse kunnen resten van aanlegsteigerconstructies en houten of stenen trappen in de bodem aanwezig zijn. De diepte waarop deze resten kunnen voorkomen varieert sterk.
Het onderzoek bestaat uit een intensieve archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden ten behoeve van de hoogwatergeul waarbij dient te worden uitgegaan van meerdere potentiële vondstniveaus en ook van vondsten uit verschillende perioden. Tijdens het onderzoek zal met behulp van metaaldetectie gericht worden gezocht naar oudheidkundige voorwerpen.
Vanwege de (gedeeltelijke) ligging buiten de contouren van de Oeverendijkgeul op het terras van Geistingen dient er tevens gericht aandacht te zijn voor archeologische resten en sporen uit de Romeinse tijd vanwege de mogelijke verbinding tussen het Romeinse villacomplex te Stein (havengebied) en de Romeinse vindplaatsen in de omgeving van Mazenhoven.

Afb.2. De Romeinse vindplaatsen in geel aangegeven. Bron BE: Archeologienota met uitgesteld onderzoek,
Maasmechelen (Leut), Steenakkerstraat 76 - 80, Verslag van de resultaten van het bureauonderzoek 2018A356.


Onderzoeksvragen:


• Zijn er binnen deelgebied 16 archeologisch relevante materiële resten en/of sporen in de bodem
aanwezig die duiden op begravingen en/of een aanlegplaats van een voormalig veerpont?
• Zijn er resten en/of sporen aanwezig die behoren tot andere complextypen, in het bijzonder uit de
Romeinse tijd?
• Zijn de aangetroffen resten/sporen behoudenswaardig?
• Hoe is de bodemopbouw ter plaatse van de resten/sporen?
• Bevinden de resten/sporen zich op meerdere stratigrafische bodemniveaus?
• Hou oud zijn de aangetroffen resten/sporen?

 
 
 
E-mailen
Map
Info