MaasBandProject
2019 - 2025

Onderzoekslocatie 2, 

Het terrein in het zuiden van het studiegebied met inheems-Romeinse vondsten

Auteur MaasBandProject team


Het betreft hier een van de weinige locaties in het projectgebied waarop in het verleden archeologische vondsten zijn gedaan. Het betreffende terrein zal geheel ontgraven worden voor de aanleg van de nevengeul, waardoor archeologisch onderzoek noodzakelijk is.

Afb.1. Onderzoekslocatie 2 in geel aangegeven aan de zuidwestkant van de te ontgraven nevengeul (contouren van de nevengeul in rood). De gestippelde lijnen geven de andere onderzoekslocaties weer.

Bij de aanleg van ondergrondse transportleidingen in 1991 zijn ten zuiden van de Veldschuurdijk archeologische voorwerpen en sporen uit de Romeinse tijd ontdekt. De inheems-Romeinse sporen en materiële resten (m.n. aardewerk, metaalvondsten) kunnen verband houden met de aanwezigheid van een voormalig nederzettingscomplex. De omvang van het complex is onbekend. De sporen en resten bevinden zich in of direct onder de bouwvoor dan wel in de top van de hier aangetroffen oude rivierklei op minder dan 1 m –mv. Sporen en resten kunnen gedeeltelijk zijn aangetast door agrarische bodembewerking. De verwachte gaafheid is echter hoog.

Afb.2. Inheems-Romeinse vondsten van onderzoekslocatie 2 uit 1991.

We willen meer inzicht krijgen door geologisch en archeologisch onderzoek uit te voeren. Het onderzoek bestaat uit een intensieve archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden ten behoeve van de hoogwatergeul waarbij dient te worden uitgegaan van twee potentiële vondstniveaus (vlakken).

Afb.3. Archeologische waarnemingen in het studiegebied.

Onderzoeksvragen:
• Zijn er binnen deelgebied 2 archeologisch relevante materiële resten en/of sporen in de bodem aanwezig?
• Zijn de aangetroffen resten/sporen behoudeniswaardig?
• Tot welk complextype behoren de aangetroffen resten/sporen?
• Hoe is de bodemopbouw ter plaatse van de resten/sporen?
• Bevinden de resten/sporen zich op meerdere stratigrafische bodemniveaus?
• Hoe oud zijn de aangetroffen resten/sporen?


Locatie 2 is reeds onderzocht, een samenvattingsfilmpje kan men bekijken op onze media pagina,

Onderzoekslocatie 2

 
 
 
E-mailen
Map
Info