MaasBandProject
2019 - 2025

Maasband als eiland


auteur Har Wijnen

Aangeduid als project Grensmaas is in 2008 het Consortium Grensmaas gestart met ontgrondingswerkzaamheden in en langs de Limburgse Grensmaas met als doel een betere hoogwaterbescherming door het waterbergend vermogen van de Maas te vergroten.

Daartoe is en wordt het stroombed van de Maas op meerdere plaatsen verbreed, de oevers verlaagd, zijn nevengeulen en dekgrondbergingen aangelegd en zijn dijken versterkt en verhoogd.
Eén van die locaties betreft de locatie Maasband. Hier moet nog een nevengeul ten behoeve van rivierverruiming worden gerealiseerd. De zuidwest-noordoost georiënteerde nevengeul wordt aan de oostzijde rondom Maasband (gemeente Stein) gegraven ter plaatse van een oude stroomgeul en doorsnijdt daarbij het Maasbanderveld.

Door de aanleg van de circa 8 m diepe nevengeul zal een deel van het oude cultuurlandschap verdwijnen.
Maasband met het aangrenzende plangebied liggen in het zuidelijke deel van het Limburgse Maasdal, pal ten oosten van de huidige stroomgeul van de Maas.
In het kort een weergave van de geplande werkzaamheden.

Afb.1. de geplande werkzaamheden van Consortium Grensmaas. Bij hoog water komt Maasband op een eiland te liggen.

Er is in 2019 begonnen met de bouw van de Hoogwaterbrug over de nieuwe nevengeul. Voorafgaande aan deze bouw is een deel van het onderliggende terrein uitgegraven. Maasband blijft met Meers en Stein verbonden door de hoogwaterbrug (Hoxweerdbrug). De brug is al in een vergevorderd stadium klaar.

Afb.2. bron: Consortium Grensmaas, de Hoxweerdbrug.

De nevengeul loopt van het zuiden van Maasband, langs de oostzijde naar het noorden. De geul wordt ongeveer 1200 meter lang en 8 tot 10 meter diep.  De geul is op zijn breedst in het Maasbanderveld, dit is ongeveer 200 meter. In het zuiden en in het noorden van Maasband zal de nevengeul op de Maas aansluiten. Ten oosten van Maasband komen nieuwe dijken (afb.1. rode lijnen)
Men verwacht dat de geul meer dan 100 dagen per jaar watervoerend zal zijn.Hierdoor zal bij hoogwater nabij Maasband de hoogte van het Maaswater een stuk lager zijn. De kans op grote overstromingen wordt hierdoor flink verminderd.
Na die werkzaamheden is Maasband een eiland. Welke gevolgen dit zal hebben voor de Maasbandse gemeenschap is een vraag voor later.


 
 
 
E-mailen
Map
Info