MaasBandProject
2019 - 2025

Veldwerk MBP locatie 19 op 25 juli 2021


auteur Danny Lemmens/ fotografie Wil Klarenaar

De overstroming van 15 juli j.l. bracht veel schade toe en liet diverse littekens achter in het landschap. Door de grote hoeveelheid water kwamen de oevers onder grote druk te staan. Consortium Grensmaas attendeerde Rob Paulussen erop erop dat er over meerdere honderden meters ongeveer twintig meter oever weggeslagen was tussen Urmond en Maasband bij de Urmonder Weerdweg. Er is een mooi profiel blootgelegd aan de Nederlandse kant in het noordelijke deel van het plangebied. Dit biedt een extra mogelijkheid om onderzoek te kunnen doen naar de blootgelegde bodem en de nieuwe oeverrand.

Figuur 1. Meer dan 20 meter oever is hier weggespoeld waarbij het vrijgekomen sediment verder stoom opwaarts zal zijn afgezet.

Bij het onderzoek werden oeververstevigingen waargenomen op ruim 3 meter diepte vanaf het maaiveld. Een lange rij houten palen en resten van batmatten werden gevonden die ten tijde van de aanleg dienden als oeververstevigingen. De palen zijn in het grind ingegraven.

Figuur 2. de vrijgekomen resten van de batmatten oftewel vlijlagen in de geërodeerde Maasoever.


Een van de palen werd uitgegraven voor nader onderzoek. Misschien is het mogelijk om de ouderdom te dateren van het hout wat werd gebruikt.

Figuur 3: De resten van de houten palen langs de Maasoever.

Daarnaast heeft de afspoeling kribben, gemaakt van grote, lichtgrijze kalkbreukstenen afkomstig uit België, blootgelegd. Een krib is een korte stenen dam in de rivierbedding, haaks op de kade om de oever erosie en het meanderen van de rivier te voorkomen. Door het water naar het midden van de rivier te dwingen, neemt daar de stroomsnelheid toe en blijft de rivier beter op diepte.  Op afstand zijn deze (verspoelde) kribben nog goed te herkennen. Ze steken zich als witte strepen af op de zanderige ondergrond. De kribben zijn op onderstaande foto (figuur 4) herkenbaar bij de rode pijlen.

Figuur 4: De Maasoever tussen Maasband en Urmond met twee goed zichtbare kribben.

Soms kan tegenspoed voor de een, voorspoed voor een ander betekenen. Ondanks dat de overstroming geen positief verhaal is, geeft het effect ervan voor diverse takken van onderzoeken wel meer inzicht over de geschiedenis van het landschap.

Mocht je meer van dit onderzoek willen weten kun je per e-mail met ons contact opnemen;
maasbandproject@gmail.com
 

 
 
 
E-mailen
Map
Info